/ 2 نظر / 3 بازدید
nobody

کسی برای تو نظر نداده کوچولوی نا نازی؟؟ :) خوب معلومه چون تو رو برای من پست کردن نه کسه ديگه... ////////داشتن يک موجود پاک بدون گذر از يک شهوت و لغزشی گذرا ... پاک مثل ......؟!!

nobody

نگران نباش . تو مال خود من هستی .خودم به تنهایی. يک جورايی حس کردم که مريم مقدس هستم